Wolna Strefa

Konkurs Fotograficzny

Opublikowano: 06.09.2021

Klub Wolna Strefa przy ul. Stefana Żeromskiego zaprasza wszystkich miłośników fotografii do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Selfie z Wolną Strefą” Tematyka konkursu dotyczy zdjęć przedstawiających naszych klubowiczów, wykonywanych w najbardziej nietypowych i oryginalnych miejscach/ okolicznościach.

REGULAMIN

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Uczestnikiem konkursu może być każdy członek, dowolnego z klubów Wolna Strefa

2) Udział  konkursie jest całkowicie bezpłatny.

3) Czas trwania konkursu od 15.09.2021 do 30.09.20214) Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie w formie cyfrowej,  w formacie jpg lub png.

5) Prace należy przesyłać na adres zeromskiego@wolnastrefa.pl Z dopiskiem „zdjęcie konkursowe”. Nazwa pliku powinna składać się z imienia i nazwiska osoby zgłaszającej fotografię.

6) Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej.

7) Zdjęcie konkursowe musi przedstawiać osobę je zgłaszającą, dopuszczalny jest jednak udział  innych osób. Na zdjęciu powinien pojawić się element związany z Klubem (np. tabliczka „Wolna strefa” )

8) Dopuszcza się dowolną korekcję graficzną fotografii, mającą na celu polepszenie jakości zdjęcia.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1) Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie pracy) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych, oraz akceptację treści niniejszego regulaminu.

2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyeksponowania prac konkursowych na stronie Facebook organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ, NAZWISKO I WIEK UCZESTNIKA____________________________

KONTAKT: E-MAIL/TEL________________________

ADRES KLUBU WOLNA STREFA KTÓREGO CZŁONKIEM JEST UCZESTNIK_______________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wraz z wersją cyfrową nadesłanej przeze mnie pracy, na profilu Organizatora na Facebook’u.

Podpis, data:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wraz z nazwą zespołu na potrzeby Konkursu i jego promocji. Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu i jest niezbędny w celu udziału w konkursie oraz, że mam m.in. prawo do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, którego treść jest mi znana i ją pełni akceptuję.

Podpis, data:

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, udostępnionego w związku z udziałem w konkursie i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji Klubu Wolna Strefa i nie będzie naruszał mojej godności.

Podpis, data:

Poświadczenie autorstwa zgłaszanej pracy

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego zdjęcia, a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację.

Podpis, data: